Ορθή Επανάληψη ως προς το 9ο Τακτικό θέμα, Αριθμός Πρακτικού 45 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 9ο ΘΕΜΑ