Ορθή Επανάληψη των υπ.αριθμ.141/2017 και 163/2017 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31ης Ιουλίου 2017

69ΦΜ7ΛΗ-ΒΩΞ(2)- ΑΠΟΦΑΣΗ 141-2017

Ω38Υ7ΛΗ-ΒΙΓ(1)-ΑΠΟΦΑΣΗ 163-2017