Ορθή Επανάληψη-Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1