Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΣΚΥΡΟΣ » με Κ.Α. « 3006060» του Δήμου Σκύρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΠΑΡΟΧΟΣ-3006060-ΣΚΥΡΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ