Αριθμός Πρακτικού 2, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιανουαρίου 2018,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 2,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 8ης Ιανουαρίου 2018