Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 40488/433/28-2-2017 Πρόσκλησης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 40488/433/28-2-2017  Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., ως άνευ αντικειμένου.