Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ) του Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) του Προγράμματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ), η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή πράξεων στις Περιοχές που αναφέρονται, οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α).

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τέυχη της Προκήρυξης:

  1. Περίληψη Προκήρυξης
  2. 1η Προκύρηξη Αλιείας
  3. Παράτημα Ι_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
  4. Παράτημα ΙΙ_ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  5. Παράτημα ΙΙΙ_ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  6. Παράτημα ΙV_ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  7. Παράτημα V_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  8. Παράτημα VΙ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (κατεβάστε εδώ τον Ν.4070_2012 )
  9. Παράτημα VΙΙ_ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Δεύτερη Ανάρτηση 03-02-2014

  1. Παράτημα ΙΙ_ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε Word