Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,0MW της εταιρείας “ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ SOLAR DATUM ΔΥΟ (2) A.E.” στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» Τ.Κ. Αμυγδαλιάς Δ.Ε. Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας