Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2450004 και ονομασία «Παραλιακή Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα – Περιοχή Πηγών Χιλιαδού», (Ειδική Ζώνη Διατήρησης), για τον φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,95 KW ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Χειλαύλακα – Γουβό» Τ.Κ. Μανάγουλης Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας

6ΜΤΚ7ΛΗ ΦΤΣ ΠΠΔ & EOA ΦΒ 499.95 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠ ΧΕΙΛΑΥΛΑΚΑ ΓΟΥΒΟ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δ ΔΩΡΙΔΟΣ(1)