Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) δέκα (10) Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 8.457,48kW του φορέα με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.» στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» της Τ.Κ. Κλειδίου της Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας