Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού (Α/Σ) ισχύος 3,4MW στη θέση «ΑΜΠΕΛΙ» της Δ.Ε. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε.Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του φορέα με την επωνυμία «ΚΛΕΙΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.»