Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα: «Αποθήκευση Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων & Κέντρα Διαλογής / Ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (συμπεριλαμβάνονται Εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ) & Επεξεργασία ΑΕΚΚ (μη επικίνδυνα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις)», της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Γλύνες ή Τσαρουχόκαμπος» της Δ.Κ. Ροδίτσας, Δ.Ε. Λαμιέων, του Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας