Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων(Π.Π.Δ.) για το έργο:« Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.2 ΜW» της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.»

6Ω7Μ7ΛΗ-646

Σχολιάστε