Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελµατικού Εργαστηρίου της µονάδας συσκευασίας πρόσθετων, βελτιωτικών χρωµάτων και ανάµειξης – συσκευασίας πρόσθετων για την βιοµηχανία τροφίµων που βρίσκεται στην θέση Πάτηµα Σχηµαταρίου ∆ . Τανάγρας µε την επωνυµία VELTRO A.E.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σχολιάστε