Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων και κατάρτιση Καταλόγου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, έτους 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -1
ΩΡΜ17ΛΗ-9Ξ4