ΠΕ Βοιωτίας:Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελµατικού Εργαστηρίου της µονάδας στην θέση Πάτηµα Σχηµαταρίου ∆ . Τανάγρας µε την επωνυµία VELTRO A.E.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχολιάστε