ΠΕ Βοιωτίας: Υπεύθυνη ∆ήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελµατικού Εργαστηρίου με την επωνυµία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ»