ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση Αυτοψίας για την µονάδα παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής µετά από βεβαίωση της κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας µεταποιητικής µονάδας χαµηλής όχλησης ( µετά από κτιριακή επέκταση ( τακτοποίηση του Ν .4178/2013) και επέκταση – εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρήση του άρθρου 20 του Ν .3982/11) , σύµφωνα µε την ΥΑ οικ .483/35 Φ .15/03- 02- 2012 του Ν .3982/1

3284 EKUESH GIANNIKAS AEBE