Βεβαίωση χωροθέτησης Συστήματος Περιβαλλοντικών Υποδομών για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5 , R12 και R13)» του φορέα με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί στη Θέση «Κεραμίδεζα» της Δ.Ε. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας