Παράταση του χρόνου υλοποίησης επενδυτικών Σ. Β. , του µέτρου 1. 2. 1.«Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Πατήστε εδώ για να δείτε την Aπόφαση για τον δικαιούχο κ. Κωστή Κων/νο

Πατήστε εδώ για να δείτε την Απόφαση για την δικαιούχο κα Ευγενίου Ελένη

Σχολιάστε