Τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. (οικ.)100229/2885/9-9-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας- Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ2542/τ.Β΄/24-9-2014)

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Απόφαση

Σχολιάστε