ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECOTERRA ABEE

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3597/Φ14/3227/8-7-2013 άδειας λειτουργίας λόγω κτιριακής & μηχανολογικής επέκτασης – εκσυγχρονισμού για μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων της εταιρείας ‘ECO TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ’ και δ.τ. ‘ECO TERRA ABEE’.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο