Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 139888/2572/21-10-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης Υπαγωγής (ΑΔΑ:Ψ69Λ7ΛΗ-ΩΝ4), σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2 MW στη θέση ‘’ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΡΥΦΗ’’ Δ.Ε. Δεσφίνας Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας Π.Στ. Ελλάδας της εταιρείας «ENERGY TRADING ΑΕ»