8η Τακτική Συνεδρίαση 2023 – (09-05-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση 09.05.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 8ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 9ης Μαΐου 2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2023

Χρονική Παράταση Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2023 6ΑΚΑ7ΛΗ-Μ44

Θέμα προ ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για τη στήριξη του αιτήματος των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για χρονική παράταση του προγράμματος σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

ΑΠΟΦΑΣΗ 134_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 136_2023 9Ξ257ΛΗ-Ω5Κ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ. 187236/5046/08-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011215695) σύμβασης του κ. Καλαμβόκη Παναγιώτη που αφορά την «Μεταφορά Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 137_2023 97ΖΩ7ΛΗ-161

Επικύρωση πρακτικών της 2ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.02.2023, της 3ης Τακτικής συνεδρίασης της 09.03.2023, και της 4ης Έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της 30.03.2023, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138_2023 ΡΡΛ07ΛΗ-ΩΛΤ

Διόρθωση της 126/2023 απόφασή σας για έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των  Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών   και Ιτέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139_2023 ΨΒΖ77ΛΗ-ΘΑΘ

Επιχορήγηση Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140_2023 ΡΙ387ΛΗ-Ρ2Α

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για τις Π.Ε. Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141_2023 Ρ0ΥΞ7ΛΗ-ΧΞΒ

Έγκριση – καθορισµός διαδικασίας για την συµµετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 142_2023 686Π7ΛΗ-Ρ12

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 143_2023 ΡΘ257ΛΗ-ΧΕΟ

Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στις Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Στ.Ε. για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων μαθητικών δρομολογίων

ΑΠΟΦΑΣΗ 144 _2023 Ψ2ΩΖ7ΛΗ-ΡΧΧ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [6.20], επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 145_2023 Ψ4ΗΝ7ΛΗ-ΕΕΤ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου [19], επί της αρίθ. 285118/19-12-2022 [22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 146_2023 Ψ1ΚΟ7ΛΗ-ΤΞΤ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» και β) Διόρθωση της αρ. 14/02-02-2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 147_2023 ΡΦ007ΛΗ-Ο0Χ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 148_2023 Ψ2Τ47ΛΗ-0ΨΥ

Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. οικ.: 121434/3702/01-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010666832 σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού

ΑΠΟΦΑΣΗ 149_2023 ΡΕΔΖ7ΛΗ-9Υ4

Παράταση της αρ. 106163_3541 αρχικής σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» έως τρείς (3) μήνες ή έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 150_2023 64947ΛΗ-ΛΩΚ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217339/719/01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009332282) «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 151_2023 6ΒΠ17ΛΗ-27Β

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 217340/720/01-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009332445 «Συμπληρωματική Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 152_2023 92ΑΗ7ΛΗ-ΖΦΦ

4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 153_2023 ΨΗ377ΛΗ-ΘΔΩ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 154_2023 6ΚΒΗ7ΛΗ-9ΥΡ

Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155_2023 670Π7ΛΗ-ΙΑΒ

Εισήγηση για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα μήκους 400μ της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς-Λίμνης-Ροβιών (υπ’ αρ. 24), αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 156_2023 ΡΨΗΜ7ΛΗ-Δ62

Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας, για την υλοποίηση του υποέργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 157_2023 ΡΑΟΤ7ΛΗ-ΧΓΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για το έργο: «Ανάπλαση Χώρων Αναψυχής και Περιπάτου Οικισμού Στενής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 158_2023 ΡΛ017ΛΗ-ΕΕ3

Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος- ΠΕ Βοιωτίας, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση αδιύλιστου ύδατος για την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο του έτους 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 159_2023 9Ξ3Κ7ΛΗ-ΓΩ0

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2023 6ΣΠ37ΛΗ-Θ6Ν

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά–Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2023 ΡΘΦΦ7ΛΗ-2ΩΥ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις-Έργα Ανάδειξης και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2023 9ΠΑΟ7ΛΗ-21Ζ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών κεντρικού κτιρίου 1ου Δ.Σ. Νέας Αρτάκης», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2023 ΨΩΞΘ7ΛΗ-ΙΞ6

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και της Ιεράς Μονής Αγάθωνος για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Τέμπλου Ιεράς Μονής Αγάθωνος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2023 ΨΤΚ37ΛΗ-Ε65

Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας−Γενικό Νοσοκομείο−ΚΥ Καρύστου−Γενικό Νοσοκομείο−ΚΥ Κύμης» για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κύμης» (κωδ. ΟΠΣ 5189421).

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2023 9Ζ1Ο7ΛΗ-ΦΨ9

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Ανακαίνιση Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2023 Ψ8Τ67ΛΗ-ΑΚ3

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την πράξη με τίτλο: «Συνολική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δ.Κ. Μακρακώμης Δήμου Μακρακώμης» και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την Υπογραφή της.