3η Συνεδρίαση 2022 – (25-01-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2022 ΑΔΑ: ΨΑΜΔ7ΛΗ-ΚΣΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχ. μονάδων Π.Ε. Φωκίδας, με βάση την αριθμ. οικ.103716/1702/04-06-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC006833901 2020-06-09).

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2022 ΑΔΑ: ΩΜ5Ν7ΛΗ-2ΝΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 66 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 66.091,87 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 10η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 297095/8195/31-12-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2022 ΑΔΑ: ΨΚΚΕ7ΛΗ-ΜΗ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ» (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2022 ΑΔΑ: 6Ξ9Α7ΛΗ-ΘΒΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2022 ΑΔΑ: ΨΦΑΦ7ΛΗ-ΜΝ8

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 8224/11/ 14 Ιανουαρίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Ελεγκτικό Συνέδριο [σχετικά με την Έφεση κατά της με αριθμό 4228/30.11.2016 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών].

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2022 ΑΔΑ: 6ΧΙΜ7ΛΗ-ΓΡ8

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 8231/12/ 14 Ιανουαρίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή κατά της 8764/217859/05-11-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2022 ΑΔΑ: 69137ΛΗ-ΗΩ2

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 8235/13/ 14 Ιανουαρίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αναίρεση κατά της εταιρείας με την επωνυμία “Ευβοϊκή Οινοποιητική Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Προϊόντων Αμπέλου” και κατά του ελληνικού δημοσίου για την ακύρωση της με αριθμό 770/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά].

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2022 ΑΔΑ: 66717ΛΗ-7ΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Ιωάννη Καναούτη και λοιπών (συν.72)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2022 ΑΔΑ: ΨΨ707ΛΗ-Β39

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Σεραφείμ Δημητρόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2022 ΑΔΑ: ΨΚΒ17ΛΗ-ΑΑΡ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2022 ΑΔΑ: ΨΧΜ97ΛΗ-ΒΤΨ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΗΜ ΟΙΛ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2022 ΑΔΑ: ΩΝΘΧ7ΛΗ-Ε61

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΗΜ ΟΙΛ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2022 ΑΔΑ: ΨΨΙΥ7ΛΗ-ΧΗ7

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με τις αντίθετες Εφέσεις της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και της Κωνσταντίας Σβερώνη κλπ (Συν. 6)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2022 ΑΔΑ: ΩΥ8Ε7ΛΗ-ΗΕ0

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2022 ΑΔΑ: Ψ5917ΛΗ-343

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2022 ΑΔΑ: 9ΩΘΡ7ΛΗ-ΗΦΕ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης πληρωμής των πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2022 ΑΔΑ: ΨΓΤΨ7ΛΗ-Β97

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του αριθμ. 1Α (18-01-2022) πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, περί διόρθωσης του αριθμ. 1 πρακτικού του διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 3/2022 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2022 ΑΔΑ: ΨΛΗ07ΛΗ-ΦΥΩ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 4.9/14-01-2022 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 04/2020 με αριθ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος: 95364), σχετικά με την αντικατάσταση αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2022 ΑΔΑ: 6ΧΔΒ7ΛΗ-Δ1Τ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 16.4/14-01-2022 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2022 ΑΔΑ: 65Α87ΛΗ-28Π

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του πρακτικού 22.4/14-01-2022 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 22/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180885/4770/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091363) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.339,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136476)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2022 ΑΔΑ: ΨΦΝΝ7ΛΗ-Ζ84

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 6ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων για την «Μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχ. έτoς 2021- 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2022 ΑΔΑ: ΨΔΩΖ7ΛΗ-Θ4Ν

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών που αφορούν έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στους οριζόμενους υπολόγους, από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2022 ΑΔΑ: 6ΒΚΩ7ΛΗ-Φ5Α

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022, (Ειδικός Φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2022 ΑΔΑ: 6ΣΦΟ7ΛΗ-ΞΟΛ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2022 ΑΔΑ: 66Ξ97ΛΗ-ΦΛΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2022 ΑΔΑ: 6Σ2Ξ7ΛΗ-3Δ5

ΘΕΜΑ 22ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2022 ΑΔΑ:685Φ7ΛΗ-020

ΘΕΜΑ 23ο: Αποδοχή της απόφασης ένταξης /χρηματοδότησης και των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τίτλο: «Ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας – ασφάλειας, της υγείας και της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2022 ΑΔΑ: ΨΜΕΙ7ΛΗ-1Η5

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου 1: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης στις υδρολογικες λεκάνες των ποταμών της ευρύτερης περιοχής του δήμου Καμένων Βούρλων και εντός σχεδίων πόλεων Καμένων Βούρλων & Αγ. Κων/νου του δήμου Καμένων Βούρλων», προϋπολογισμού 130.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2022 ΑΔΑ: ΨΛΞΤ7ΛΗ-7ΞΔ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της επαρχιακής οδού “Σκύρος – Λινάρια” μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6-02-2019 που έπληξαν το δήμο Σκύρου Νομού Εύβοιας», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2022 ΑΔΑ: ΩΜ4Ο7ΛΗ-8ΕΕ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου βοιωτικής ακτής Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2022 ΑΔΑ:6ΝΡΞ7ΛΗ-ΟΝΠ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Άρση προσάμμωσης εισόδου λιμένος Καρύστου», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123_2022 ΑΔΑ: ΩΜΥ47ΛΗ-ΕΩΑ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 10ου υποέργου: «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 μετά τον Πίσσωνα», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2022 ΑΔΑ: ΨΑ157ΛΗ-ΗΘΒ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου Καρπενησίου 2020», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2022 ΑΔΑ: ΨΖΦ87ΛΗ-9ΩΡ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020» Υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου», προϋπολογισμού 1.000.000 €, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2022 ΑΔΑ: ΨΧΜΚ7ΛΗ-Ω0Ψ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4157/10/11-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΓΩ7ΛΗ-88Ε) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10/01/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2022 ΑΔΑ: 995Υ7ΛΗ-ΥΒΦ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 297340/992/31-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΥΙ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση συνεπειών συνεχών βροχοπτώσεων – πρόληψη πλημμυρών -χιονοπτώσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2022 ΑΔΑ: 99Φ77ΛΗ-2ΑΛ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 287276/1095/18-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΞ37ΛΗ-Ο8Ρ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων από τη θεομηνία «ΚΑΡΜΕΛ», στις 18-12-2021, στο ορεινό οδικό δίκτυο του Νομού Εύβοιας, και για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2022 ΑΔΑ: ΩΔΕΘ7ΛΗ-91Ψ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου: «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 178373/615/13-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΛ7Π7ΛΗ-2Μ3) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3-08-2021 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 130_2022 ΑΔΑ: ΨΩΓ57ΛΗ-ΘΒΩ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2022 ΑΔΑ: ΨΣΗ87ΛΗ-Σ97

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση άγονης δημοπρασίας και ματαίωση της διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄, του ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 2.255.817,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 132_2022 ΑΔΑ: ΡΠΡΛ7ΛΗ-8ΓΜ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 1 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 133_2022 ΑΔΑ: 9ΟΝ27ΛΗ-ΠΗ8

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 2 και κατακύρωση του ανοικτού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: “OPEnair laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks”», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 30.380,00€ με ΦΠΑ.