7η Συνεδρίαση 2022 – (22-02-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2022 ΑΔΑ:ΡΛΜΚ7ΛΗ-9ΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2022 ΑΔΑ:ΨΖΞ57ΛΗ-ΥΤΛ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (01) νέο μαθητικό δρομολόγιο αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 9.542,00€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2022 ΑΔΑ:9ΡΥΣ7ΛΗ-ΟΜ2

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 1/04-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΘ27ΛΗ-ΗΨΘ) & 2/20-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ4Ζ7ΛΗ-ΟΩΖ ) ,πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2022 ΑΔΑ:62ΠΞ7ΛΗ-Δ9Ψ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση της Δήμητρας Σκουφάκη και του Αναστάσιου Γιάννου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2022 ΑΔΑ:62587ΛΗ-ΚΩΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Τ
ριμελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή της Μαρίας Τζαβέ κλπ (Συν. 6)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2022 ΑΔΑ:Ψ5ΧΘ7ΛΗ-29Η

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Αγωγή του Ιωάννη Μπακαλέξη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2022 ΑΔΑ:Ω5Ω77ΛΗ-19Η

ΘΕΜΑ 5ο:Άσκηση ή μη προσφυγών κατά των υπ’αριθμ, 1/2022 και 2/2022 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2022 ΑΔΑ:6ΑΚΤ7ΛΗ-ΤΨΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 253 _2022 ΑΔΑ:6ΔΞ47ΛΗ-ΔΗΩ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπενησίου, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2022 ΑΔΑ:6ΔΕΠ7ΛΗ-ΘΡ9


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων παροχής γενικών υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΒΨ7ΛΗ-ΞΟΕ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2022 ΑΔΑ:ΨΗΗ57ΛΗ-ΕΓΓ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης της αριθ.πρωτ.οικ.:48043/1506/08-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008247902 2021-03-08) σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Ε.Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας & Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2022 ΑΔΑ:ΨΕΔΛ7ΛΗ-ΘΔ1

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2022 ΑΔΑ:6ΣΓΦ7ΛΗ-ΝΩΨ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων και ετήσιας συνδρομής στη Νομική Βάση Δεδομένων Νομοτέλεια από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2022 ΑΔΑ:6ΨΡΜ7ΛΗ-2ΤΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022».
Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022»,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2022 ΑΔΑ:ΨΒΗΦ7ΛΗ-ΟΛ1

ΘΕΜΑ 14ο: Α. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Α΄ τριμήνου 2022».
Β
.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2022 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Α΄ τριμήνου 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2022 ΑΔΑ:6ΣΑΗ7ΛΗ-3Σ8

ΘΕΜΑ 15ο:Α. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 202.
Β. «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 202

ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2022 ΑΔΑ:6ΤΘΑ7ΛΗ-8ΓΕ


ΘΕΜΑ
16ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2022 ΑΔΑ:6ΩΓΘ7ΛΗ-Ζ0Δ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2022 ΑΔΑ:6ΨΣΣ7ΛΗ-Σ9Ψ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2022 ΑΔΑ:9ΗΘΟ7ΛΗ-ΙΥΥ

ΘΕΜΑ 19ο: α) Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» & β) Κατάργηση δρομολογίου για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΣΧ7ΛΗ-ΔΚΨ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 7ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τo σχoλικό έτoς 2021- 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2022 ΑΔΑ:6ΟΠΓ7ΛΗ-ΖΤ7


ΘΕΜΑ
21ο:Έγκριση του υπ. αριθμ.68/21-01-2022 (ολοκληρώθηκε 14-2-2022) πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 66.287,52€ ανευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 230123/6427/15-10-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2022 ΑΔΑ:ΨΜΘΧ7ΛΗ-08Β

ΘΕΜΑ 22ο: Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (19η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2022 ΑΔΑ:69ΛΠ7ΛΗ-5ΑΦ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση: α) αποστολής της 24/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 472.427,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 24/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2022 ΑΔΑ:ΨΡΘΚ7ΛΗ-ΨΜ4

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του πρακτικού 13.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2022 ΑΔΑ:ΨΕΥΛ7ΛΗ-9Τ5

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.5887/29/12-01-2022 με ΑΔΑ: ΨΑΣΚ7ΛΗ-11Ν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων, από την 11-01-2022 από την κακοκαιρία «ΔΙΟΜΗΔΗΣ», στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2022 ΑΔΑ:9ΑΞΤ7ΛΗ-ΡΧΗ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 25193/59/08-02-2022 με ΑΔΑ:6ΝΩ07ΛΗ-ΧΨΔ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 07/02/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2022 ΑΔΑ:6ΛΖΨ7ΛΗ-ΙΦ9

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 15359/78/24-01-2022, με ΑΔΑ: ΩΑΥΔ7ΛΗ-Σ5Ξ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας την 24/01/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2022 ΑΔΑ:9ΒΖΩ7ΛΗ-ΑΝΟ

ΘΕΜΑ 28ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Χαλκιδέων, Λαμιέων, Καρπενησίου, Δελφών, Λεβαδέων και Θηβαίων για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2022 ΑΔΑ:66ΧΛ7ΛΗ-ΜΕΖ

ΘΕΜΑ 29ο:Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Καρύστου για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2019ΕΠ06600024 με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2021 ΑΔΑ:6ΥΧΡ7ΛΗ-ΒΙΔ

ΘΕΜΑ 30ο: Εγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 06-04-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση I: Παρακολούθηση των μελιτοεκκρίσεων και μελισσοκομείων-δεικτών, εκπαίδευση-ενημέρωση μελισσοκόμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2022 ΑΔΑ:9ΕΒΞ7ΛΗ-ΑΦΟ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ» της Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2022 ΑΔΑ:9ΚΩ77ΛΗ-4Ε5

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΠΡΟΥΣΟΣ ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ»,Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 640.000,00 με ΦΠΑ, αναδόχου ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2022 ΑΔΑ:9ΗΩΚ7ΛΗ-Σ1Η

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ » ,Π.Ε. Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 1.690.000,00 με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2022 ΑΔΑ:Ψ7967ΛΗ-Υ6Ε

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» ,Π.Ε. Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 2.750,00,00 με Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2022 ΑΔΑ:6ΩΝ37ΛΗ-1ΔΩ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή δικαιούχου αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου :«Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)» ,Π.Ε. Eύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2022 ΑΔΑ:6ΡΧ17ΛΗ-7ΣΧ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» ,της Π.Ε. Eύβοιας ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2022 ΑΔΑ:ΨΣΘ07ΛΗ-ΕΚΘ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε ενιαίο στάδιο της διαπραγμάτευσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ»,της Π.Ε. Eύβοιας ,προϋπολογισμού 8.500.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%(2ο υποέργο του έργου με Κ.Α. 2021ΕΠ86600009).

ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2022 ΑΔΑ:61Υ67ΛΗ-ΕΩΦ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 44 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού .1.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2022 ΑΔΑ:97ΡΘ7ΛΗ-ΛΨΣ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση επικαιροποιημένου «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ”,Π.Ε. Eύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 52.418,36 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 65.000,00 € με ΦΠΑ) και έγκρισης ανάθεσης της μελέτης με την «Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και με χρήση του κριτηρίου της παρ. 6(α) του άρθρου 86 (“τιμή ή κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης”).

ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2022 ΑΔΑ:ΨΚ057ΛΗ-ΥΘ3

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ»,Π.Ε. Eύβοιας ,προϋπολογισμού 322.400,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2022 ΑΔΑ:6ΦΙ47ΛΗ-Υ5Τ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε.Β.»,Π.Ε.Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2022

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής να συζητηθεί το θέμα 42 στο τέλος της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2022 ΑΔΑ:9Ζ8Μ7ΛΗ-ΥΜ9

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρότασης προέγκρισης πιστώσεων σε έργα της ΣΑ ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2022 ΑΔΑ:ΨΙΟΥ7ΛΗ-ΘΩΕ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» , προϋπολογισμού 2.032.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.`

ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2022 ΑΔΑ:Ψ4137ΛΗ-Λ2Ε

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΑΠΟΦΑΣΗ _2021 ΑΔΑ:ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»,Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού : 360.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2022 ΑΔΑ:6Β1Ο7ΛΗ-ΛΑΥ

ΘΕΜΑ 46ο: Α. Ματαίωση του διαγωνισμού του 3ου υποέργου :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», του έργου με τίτλο :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΣΤΗΣ 18-9-2020)».
Β. Έγκριση επαναδημοπράτησης του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2022 ΑΔΑ:9ΨΨΡ7ΛΗ-7ΩΑ

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε.Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2022 ΑΔΑ:Ψ4Μ37ΛΗ-ΡΣΟ


ΘΕΜΑ
48ο:Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την “Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 2.255.817,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα” (Αριθμ. Πρόσκλησης 23104/1183/3-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010001078).

ΑΠΟΦΑΣΗ 295_2022 ΑΔΑ:Ψ95Α7ΛΗ-Ξ7Τ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 10ΧΛΜ. ΕΝΤΟΣ TOY ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων: «ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. – ΣΙΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».