9η Συνεδρίαση 2022 – (08-03-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 340_2022 ΑΔΑ: 91Φ87ΛΗ-ΛΜΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 22 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 341_2022 ΑΔΑ: 65ΠΡ7ΛΗ-Δ95

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής της 25/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 725.818,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 25/2022 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 342_2022 ΑΔΑ: 63ΞΣ7ΛΗ-ΜΘΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 4/1-02-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΗΤ7ΛΗ-5Α7) και 5/8-02-2022 (ΑΔΑ: 95ΙΖ7ΛΗ-Β10) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343_2022 ΑΔΑ: ΨΞΒΩ7ΛΗ-ΥΡΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της υπ΄αριθ. Α225/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 344 _2022 ΑΔΑ: 9ΨΑΑ7ΛΗ-ΞΑΙ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της υπ΄αριθ. 59/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Τριμελές).

ΑΠΟΦΑΣΗ 345 _2022 ΑΔΑ: 6ΨΑΚ7ΛΗ-Λ7Ξ

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της υπ΄αριθ. Α396/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 346_2022 ΑΔΑ: Ψ9087ΛΗ-ΕΓΤ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με την Αναστασία Μωραΐτη του Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 347_2022 ΑΔΑ: 6ΠΙΚ7ΛΗ-0Γ7

ΘΕΜΑ 6ο: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ 348_2022 ΑΔΑ: 9ΓΥΜ7ΛΗ-1ΥΙ

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση του πρακτικού 17.6/16-02-2022 (ολοκληρώθηκε 24-02-2022) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της 17/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 349_2022 ΑΔΑ: 6ΡΤ67ΛΗ-Υ1Ν

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση του πρακτικού 21 της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 14.149.742,66 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προαιρέσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 350 _2022 ΑΔΑ: 90ΦΣ7ΛΗ-Ε4Κ

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση του πρακτικού 21.5/16-02-2022 (ολοκληρώθηκε 24-02-2022) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 351_2022 ΑΔΑ: 6Ζ7Δ7ΛΗ-6ΡΥ

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 352_2022 ΑΔΑ: 9ΔΠ27ΛΗ-ΗΘ2

ΘΕΜΑ 11: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 353_2022 ΑΔΑ: 925Σ7ΛΗ-ΓΗΔ

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354_2022 ΑΔΑ: 9ΚΦΦ7ΛΗ-9ΑΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρου Μανδήλω Β΄Φάση», προϋπολογισμού 480.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 355_2022 ΑΔΑ: Ψ5ΔΨ7ΛΗ-ΡΒΣ

ΘΕΜΑ 14: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών και καθαρισμός χειμάρρων Φωκίδας», προϋπολογισμού 165.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 356_2022 ΑΔΑ: ΩΔΕ37ΛΗ-Ξ1Ρ

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση ιρλανδικών διαβάσεων στην ΤΚ Αργυροχωρίου του δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357_2022 ΑΔΑ: ΨΛΓΜ7ΛΗ-Ξ04

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησιού – Προυσού (β φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 358_2022 ΑΔΑ: ΡΠΓΛ7ΛΗ-355

ΘΕΜΑ 17: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικου πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020», υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου», προϋπολογισμού 1.000.000 €, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359_2022 ΑΔΑ: 6ΣΦ97ΛΗ-ΔΤΑ

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση του τοπογραφικού μέρους της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του δήμου Λοκρών», συμβατικής αμοιβής 24.057,60 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360_2022 ΑΔΑ: 9ΣΜΔ7ΛΗ-ΒΩΚ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του «Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», του «Δήμου Λαμιέων» και «ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης». Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361_2022 ΑΔΑ: 9ΗΞ67ΛΗ-Ψ3Τ

ΘΕΜΑ 20: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 37793/184/21-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΓΟ7ΛΗ-6ΤΞ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, από την 21/02/2022 έως και την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362_2022 ΑΔΑ: 6Ε1Δ7ΛΗ-ΟΟΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44039/218/1-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΩΞ7ΛΗ-0ΩΩ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος και αποκατάστασης ζημιών από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από την 01/03/2022 έως και την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 363_2022 ΑΔΑ: 9Σ317ΛΗ-ΖΗ8

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 42427/84/27-02-2022 (ΑΔΑ: 66ΘΠ7ΛΗ-ΜΡΚ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 27/02/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 364_2022 ΑΔΑ: ΨΩΚ27ΛΗ-ΛΧ6

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 365_2022 ΑΔΑ: Ψ4ΒΣ7ΛΗ-221

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή του έργου: «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άννας», Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 50.166,21 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 366_2022 ΑΔΑ: ΨΕΥΙ7ΛΗ-ΞΩΟ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 17.565,41 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 367_2022 ΑΔΑ: 64ΗΩ7ΛΗ-Τ9Κ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 368_2022 ΑΔΑ: ΨΩΖΣ7ΛΗ-ΔΨΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 369_2022 ΑΔΑ: Ψ4Μ67ΛΗ-ΠΛΔ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 370_2022 ΑΔΑ: 6Χ187ΛΗ-ΧΥΞ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023, στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 121.311,16€ με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 371_2022 ΑΔΑ: Ψ3ΩΥ7ΛΗ-6ΒΙ

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμ. 41587_1168/25-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010118720) διακήρυξης του ηλεκτρονικού [156067], διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 546.927,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 372_2022 ΑΔΑ: 9Δ0Φ7ΛΗ-Χ9Γ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμ. 38176/1678/22-2-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010096555) διακήρυξης του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, τα έτη 2022 – 2023 στην Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.