5η Συνεδρίαση 2022 – (08-02-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2022 ΑΔΑ:6ΔΙΖ7ΛΗ-Α22

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 161_2022 ΑΔΑ:6Ε4Τ7ΛΗ-3ΧΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2022 στα όρια του Δήμου Αγράφων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 162_2022 ΑΔΑ:69ΠΑ7ΛΗ-ΦΗ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ Μεξιατών για το ενταγμένο στην 7η τροποποίηση (τροπ. 07) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΕΒ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ”» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163_2022 ΑΔΑ:6ΗΑΜ7ΛΗ-6Ι0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του πρακτικού 16.5/04-02-2022 (ολοκληρώθηκε στις 7-02-2022) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 16/2021 με αρ. πρωτ. 126510/3310/15-06-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 02/2020, 06/2020 & 11/2021 προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 580.588,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134332)

ΑΠΟΦΑΣΗ 164_2022 ΑΔΑ:65Ε27ΛΗ-Χ4Ι

ΘΕΜΑ 1ο:Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοσχοχωρίου Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165_2022 ΑΔΑ:Ψ6ΣΨ7ΛΗ-56Σ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» – (18-20/02/2022) –Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας-Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166_2022 ΑΔΑ:ΨΩ0Ι7ΛΗ-8Χ9

ΘΕΜΑ 3ο:Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας για την παραλαβή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου βάση του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 167_2022 ΑΔΑ:ΨΙ467ΛΗ-ΘΜΨ

ΘΕΜΑ 4ο:Ορισμός επιτροπής του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για δαπάνες Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2022 ΑΔΑ:ΨΨΡ37ΛΗ-37Ι

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου:«Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169_2022 ΑΔΑ:9Γ3Τ7ΛΗ-ΟΘΑ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση:α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την: « Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»β) των όρων Διακήρυξης και γ) της επιτροπής διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 170_2022 ΑΔΑ:ΩΑΙΥ7ΛΗ-ΖΡΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος 2021-2022 για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 15/271136/7492/2-12-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009654398).

ΑΠΟΦΑΣΗ 171_2022 ΑΔΑ:6Μ1Τ7ΛΗ-8Κ0

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 14/267887/7385/30-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009637648).

ΑΠΟΦΑΣΗ 172_2022 ΑΔΑ:Ω2Π47ΛΗ-ΜΚΚ

ΘΕΜΑ 10ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022».Β)«Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022» Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173_2022 ΑΔΑ:62ΨΠ7ΛΗ-ΠΗΓ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ – Απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174_2022 ΑΔΑ:6ΜΒΙ7ΛΗ-7ΝΑ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση απόδοσης λογαρισμού ΧΕΠ-Απαλλαγής Υπολόγου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175_2022 ΑΔΑ:ΨΖΡΝ7ΛΗ-2Θ9

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176_2022 ΑΔΑ:ΩΧ957ΛΗ-Ζ7Λ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177_2022 ΑΔΑ:603Ζ7ΛΗ-Λ0Ξ

ΘΕΜΑ 15ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0716.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178_2022 ΑΔΑ:6Ι657ΛΗ-ΩΣ3

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε) από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 179_2022 ΑΔΑ:Ψ1ΥΚ7ΛΗ-ΙΙΒ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184214 του υποέργου 16 «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Καλαποδίου» προϋπολογισμού 1.860.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180_2022 ΑΔΑ:ΩΔΓΡ7ΛΗ-628

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού [145804] για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Διαχείριση Άρδευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο (2) έτη 2022-2024» β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181_2022 ΑΔΑ:ΨΞ9Γ7ΛΗ-ΔΡΕ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 183693,1 του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου Νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.765.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182_2022 ΑΔΑ:ΨΧΞΒ7ΛΗ-ΛΧΑ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91851 του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Τ.Κ.Ευπαλίου Δ.Ε. Ευπαλίου»προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183_2022 ΑΔΑ:Ω5ΩΑ7ΛΗ-Η5Φ

ΘΕΜΑ 21ο:Δημοπράτηση του υποέργου 4 : «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης κύριας κοίτης Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων Σπερχειού, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων»προϋπολογισμού 400.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 184_2022 ΑΔΑ:9Τ227ΛΗ-ΠΛΠ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 4ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου – Α΄Φάση» – αναδόχου ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185_2022 ΑΔΑ:ΨΓΥΟ7ΛΗ-4Τ6

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 3ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαματών Π.Ε. Φωκίδας» αναδόχου ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186_2022 ΑΔΑ:Ψ48Ω7ΛΗ-Κ9Α

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 13322/26/22-01-2022 με ΑΔΑ:ΨΚΧ67ΛΗ-859 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις – παγετός από 20/01/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 187_2022 ΑΔΑ:60ΥΝ7ΛΗ-2ΗΕ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.18136/41/29-01-2022 με ΑΔΑ:ΨΙΦΝ7ΛΗ-ΣΣΦ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις – παγετός από 28/01/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 188_2022 ΑΔΑ:6Υ0Δ7ΛΗ-Ε9Ε

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189_2022 ΑΔΑ:9Γ9Ν7ΛΗ-ΟΣΙ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2021 έργου με τίτλο: ‘’Κατασκευή νέας περίφραξης και συμπληρωματικών εργασιών στο εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας’’ εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 190_2022 ΑΔΑ:Ψ3ΞΨ7ΛΗ-ΓΡΛ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 191_2022 ΑΔΑ:66967ΛΗ-6Ο7

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για το ενταγμένο στην 2η τροποποίηση (τροπ. 02) του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΤΤΑΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2022 ΑΔΑ:6Ψ7Φ7ΛΗ-ΓΕΛ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρύστου για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περ. Στ. Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2022 ΑΔΑ:ΨΠ8Γ7ΛΗ-Σ4Φ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «Ανασκαφική έρευνα στο Καστρί Κηρίνθου, του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ΠΕ. Εύβοιας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 194_2022 ΑΔΑ:Ψ0ΙΒ7ΛΗ-ΕΥΝ

ΘΕΜΑ 32ο:Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθμ. 1051/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9Τ7ΛΗ-6ΚΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από αλλαγές–προσθήκες στο σώμα του σχεδίου της Π.Σ. που προέκυψαν μετά από νομικό έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «Φωτισμός–Ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου της νήσου Σκύρου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 195_2022 ΑΔΑ:ΨΤΝ07ΛΗ-ΨΣΙ

ΘΕΜΑ 33ο: Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196_2022 ΑΔΑ:69ΩΧ7ΛΗ-5ΟΞ

ΘΕΜΑ 34ο:Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2013ΕΠ06600002 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 197_2022 ΑΔΑ:Ψ6ΞΨ7ΛΗ-07Θ

ΘΕΜΑ 35ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2021-2022 (17η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 198_2022 ΑΔΑ:6Β3Π7ΛΗ-Μ42

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση των πρακτικών 23.1 και 23.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 145874).

ΑΠΟΦΑΣΗ 199_2022 ΑΔΑ:6ΡΜΞ7ΛΗ-ΒΟ9

ΘΕΜΑ 37ο:Ορισμός νέου προσωρινού αναδόχου για το δρομολόγιο με κωδικό 809 «ΤΡΑΧΥ-ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΩΛΟΣ-ΜΑΓΑΖΙΑ-ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.» της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατ’ εφαρμογή της αρ.32/04-01-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.