5η Ειδική & 6η Τακτική Συνεδρίαση – (04-04-2023)

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (5η Ειδική) 2023 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (6η Τακτική) 2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων (5ης Ειδικής) συνεδρίασης 2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων (6ης Τακτικής) συνεδρίασης 2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 87_2023 ΨΟ7Ι7ΛΗ-Τ3Ρ

Έκθεση πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου έτους 2021 καθώς και Α’ & Β’ Εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. Του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2023 ΡΟ5Ω7ΛΗ-Ν45

Τροποποίηση της αριθμ. 51/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 91_2023 6ΘΝΡ7ΛΗ-ΟΦΡ

Παράταση Σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε Εύβοιας το καλοκαίρι του 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2023 91ΖΕ7ΛΗ-Ω3Β

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, επί της αρίθ. 285118/19-12-2022 [22PROC011845027] 10ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93_2023 Ψ6ΠΗ7ΛΗ-Χ9Ε

Τροποποίηση της αριθμ. 259/2019 απόφασης ορισμού μελών του Δ.Σ. της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 94_2023 ΨΙΘ87ΛΗ-Α8Ω

Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 95_2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2023 ΨΚΨ97ΛΗ-ΩΤ3

Επικύρωση πρακτικών της 1ης Τακτικής συνεδρίασης της 02.02.20223 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97_2023 9ΚΛΥ7ΛΗ-Χ0Ω

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2023 Ψ4ΑΝ7ΛΗ-2ΓΛ

Επικαιροποίηση στοιχείων Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση έξι (6) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 299,6 MW [συνολικά 58 ανεμογεννητριών (Α/Γ)] στη θέση «Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας» του Δήμου Σκύρου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και την ηλεκτρική τους Διασύνδεση στο Ηπειρωτικό Σύστημα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2023 91ΟΖ7ΛΗ-ΘΚΟ

Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2023 ΩΧΘΩ7ΛΗ-ΜΟΟ

3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2023 9Ζ5Σ7ΛΗ-Γ96

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 102_2023 ΩΝ317ΛΗ-Π0Λ

Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103_2023 9ΟΠ27ΛΗ-Ψ0Ε

Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2023 6ΧΘΔ7ΛΗ-Ρ06

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 105_2023 ΨΛ8Γ7ΛΗ-6ΦΕ

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων)

ΑΠΟΦΑΣΗ 106_2023 9Τ747ΛΗ-Λ20

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107_2023 ΨΧΤΘ7ΛΗ-7ΘΒ

Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, επί της αρίθ. 253714/08-11-2022 [22PROC011564988] 9ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108_2023 Ρ4ΣΗ7ΛΗ-87Τ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Στόμιο – Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος – Πλατάνα), αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 109_2023 9Σ0Ρ7ΛΗ-40Γ

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 12 Χαλκίδα – Μίστρος – Μονόδρυ, στο τμήμα της οδού Στενό προς Πούρνο, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας

ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2023 ΨΧΛΧ7ΛΗ-ΦΡΔ

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής που αφορά την παραλαβή της Τελικής Έκθεσης – Β Παραδοτέο στα πλαίσια της από 01-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της με την αρ. 272/269996/29-11-2019 Τροποποίηση Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο ¨Η μελέτη των θαλάσσιων βιολογικών πόρων του Μαλιακού κόλπου, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο οικοσύστημα και προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της περιοχής¨ συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 60.000,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ 111_2023 9ΜΞ77ΛΗ-0Ω6

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112_2023 66ΠΔ7ΛΗ-Ξ4Β

Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας για την πράξη με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου ΔΕ Θίσβης Δήμου Θηβαίων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 113_2023 6ΟΓ17ΛΗ-ΙΦΦ

Τροποποίηση-συμπλήρωση με την τελική διαμόρφωση του προς υπογραφή σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γεν. Νοσοκομείου Άμφισσας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης και δράσεις ΑΠΕ του Γενικού νοσοκομείου Άμφισσας» με κωδικό ΟΠΣ 5190365.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114_2023 6ΠΑ27ΛΗ-Π5Μ

Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185633/554/11-08-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011104311) «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2023 Ω8ΟΓ7ΛΗ-Ζ5Ζ

Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – ΠΕ Βοιωτίας, και του Δήμου Λεβαδέων για «Τη Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 116_2023 99Χ07ΛΗ-Κ6Ν

«Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117_2023 ΨΤΗΝ7ΛΗ-ΨΧ6

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερέτριας «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» για το έργο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Ερέτριας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118_2023 6ΦΕ67ΛΗ-0ΣΚ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Κρηπιδότοιχου Ανατολικής Παραλίας και Συντήρηση Χ.Ζ.Λ. Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119_2023 Ψ5ΣΨ7ΛΗ-8ΗΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κοινότητας Κηρίνθου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2023 Ρ6Ψ97ΛΗ-93Ρ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών εξωτερικών όψεων και στέγης Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια του Δ. Κύμης-Αλιβερίου», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121_2023 9Ο417ΛΗ-ΦΣΩ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Δημοτικού Γηπέδου Προκοπίου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122 _2023 ΨΧΜΒ7ΛΗ-Χ84

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας ΔΑΚ Μ. Μερκούρη», εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123 _2023 9ΟΟΣ7ΛΗ-ΑΝΑ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Ελάτειας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124_2023 ΨΝ0Β7ΛΗ-7Ξ2

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125_2023 6ΨΑΛ7ΛΗ-ΞΚΔ

Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Κάτω Ραπτόπουλο – Παλαιοχορίγκοβο – Κέδρα» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126_2023 6ΖΔΡ7ΛΗ-ΙΕ7

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο: «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2023», ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιστημονική Επιτροπή και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της

ΑΠΟΦΑΣΗ 127_2023 9Λ4Ο7ΛΗ-ΑΥΤ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128_2023 9ΥΙΡ7ΛΗ-Ω7Θ

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης δια ζώσης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή οριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129_2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΗΔ «ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ».