Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων επί της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων➢ και ακρωνύμιο «i – Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE»

199386_3316_2020

Σχολιάστε