Συγκρότηση & ορισμός μελών Επιτροπής Aξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου έως την λήξη του προγράμματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων➢ και ακρωνύμιο «i – Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE»

199385_3315_2020

Σχολιάστε