Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), στο πλαίσιο του καθορισμού της διαδικασίας και εξειδίκευσης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απόφαση Συγκρότησης

Σχολιάστε