Τροποποίηση της με αριθμ. 1713/106082/18-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΓΡΖ7ΛΗ-ΚΘΒ) Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,78 MW της εταιρείας CWE CONTINENTAL WIND ENERGY IKE στη θέση ‘Τρία Αλώνια’’ Δ.Ε. Τολοφώνος, Δήμου Δωρίδας Π.Ε. Φωκίδας Π. Στ. Ελλάδας και Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2450004 και ονομασία ”Παραλιακή Ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα” ως προς την ισχύ και τον τύπο της ανεμογεννήτριας