Πρόσκληση στην 14η (Τακτική) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-14-4-4-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ