Πρόσκληση Μελών εξεταστικής επιτροπής και υποψηφίων θεωρητικής εξέτασης ηλεκτρολόγων (Ορθή Επανάληψη),1η Ομάδα – Α Ειδικότητα, στις 20.09.2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 20 - 09 - 2022 ΟΡΘΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (003)