Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου των τμήματων Α,Β,Γ,Δ,Ε του έργου: “Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλ/κής Καταπ/μησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 της Π.Ε.Εύβοιας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας Προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και τα Π.Δ. α) 60/2007 άρθρο 24 παρ. 1 περ. α΄ και επικαλούμενη το άρθρο 25 παρ. 1 περ. γ΄ και β)118/2007 και χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης με αριθμ. 1/2014 (αρ. Πρωτ. 3822 /18-03-2014), μετά από πρόσκληση όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», προϋπολογιζόμενης αξίας 432.675,50 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και για όλα τα τμήματα του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης με αριθμ 1/2014 (Αρ. Πρωτ. 3822/18-03-2014_ΑΔΑ:ΒΙΞΒ7ΛΗ-8ΜΟ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την 20η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λ. Χαϊνά 93 (1ος όροφος 104 γραφείο), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Οι προδιαγραφές του έργου είναι ίδιες με αυτές του διαγωνισμού και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με την προσφορά τους να διαθέτουν τα προσόντα συμμετοχής και να πληρούν τους όρους συμμετοχής, που ορίζονται στην αριθμ. 1/2014 (Αρ. Πρωτ. 3822/18-03-2014_ΑΔΑ:ΒΙΞΒ7ΛΗ-8ΜΟ) Διακήρυξη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση