Πρόσκληση πρακτικών εξετάσεων υποψήφιων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.[28-11-2023, 8ης Ειδικότητας Α’ & Β΄ Ομάδας και ειδικότερα για το Μ.Ε. 8.3]