Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας: Πρόσκληση για τήρηση μητρώου ενδιαφερομένων ιδιωτών μεταφορέων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) Κ.Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ΄Β 4217/2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών –Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων