Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.

85-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.((1)