Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED area – Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ CHIMERA

Σχολιάστε