ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks – Υπαίθρια εργαστήρια για λύσεις με γνώμονα τη φύση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων» και ακρωνύμιο «OPERANDUM» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

Ψ4ΘΧ7ΛΗ-ΒΝΒ

Σχολιάστε