Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εγγραφής Ιδιωτικών Επιχειρήσεων σε Μητρώο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας(παρ.4 άρθρου 28,Ν.4014/2011)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αφορά την κατάρτιση μητρώου ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (παρ. 4, άρθρου 28, Ν. 4014/2011) , που πληρούν της κατά το νόμο προϋποθέσεις για την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης ή και την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων κατεδάφισης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ή να συνάπτουν συμβάσεις με την ΕΥΕΚΑ που θα αφορούν κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών,  όπως ορίζονται στο άρθρο 28 του Ν. 4014/2011 .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε