Πρόσκληση αριθμ. 4/15-11-2018 συνεδρίασης Επιτροπής Λαϊκών αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)_signed