Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε. (ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)-1

Σχολιάστε