Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας με τη διαδικασία του Ν.3316/2005 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ»

   Περίληψη προκήρυξης

   Φάκελος Έργου

   Ιδιωτικό Συμφωνητικό

   Προκήρυξη Άρθρου 7 Ανατολικής Βίστριζας

   Συγγραφή Υποχρεώσεων