Πιστοποίηση γνώσεων και κατάρτιση επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας,Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ενημερώνει ότι με το ΑΠ 12169/137734/3-11-2014 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλούνται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωρηθούν ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), εφόσον πληρούν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της με ΑΠ 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) ΚΥΑ,να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων.
Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων διενεργείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν επαρκή δομή και οργάνωση για τον σκοπό αυτόν.

Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:
α) ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»,
β) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
δ) οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.
Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, είναι:
α) οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης- μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
β) πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι ανωτέρω φορείς, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παρατήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), καλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση στο Υπ.Α.Α.Τ.(Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής_Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων_Λ. Συγγρου 150-ΤΚ 176 71 Καλλιθέα) για την εγγραφή τους στο μητρώο κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Υπ.Α.Α.Τ.

Σχολιάστε