Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 2ης (ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας