Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.