Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας