Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.