Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 8ης (τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 17ης Σεπτεμβρίου 2018